Proizvodi

Sistemi za automatizaciju poslovnih procesa

Osnovni ciljevi uvođenja centralizovanih informacionih sistema su osavremenjavanje i digitalizacija procesa rada kako bi se povećala efikasnost i kako bi se objedinili svi procesi u jednu jedinstvenu celinu. Na ovaj način se stvaraju tehničke mogućnosti za smanjenje administrativnog opterećenja zaposlenih kod korisnika sistema, povećanje efikasnosti i modernizaciju planiranja upravljanja resursima, stvaranje informatičke osnove za modernizaciju upravljanja i odlučivanja na osnovu blagovremenih i pouzdanih informacija, efikasnije planiranje i korišćenje resursa, centralizovan pregled svih bitnih elemenata i informacija, pojednostavljenje procedura i smanjenje troškova.

Reciklomat (Reverse Vending Machine)

Reciklomat je „stand-alone“ mašina koja se postavlja na javnim površinama. Kada Korisnik ubaci ambalažu, elektronski sistem prepoznavanja skenira ambalažu i procenjuje koja je vrsta u pitanju, praveći razliku između tipova ambalaže. Ukoliko je ubačeni predmet adekvatne vrste i pogodan za reciklažu, uređaj ga prihvata i šalje u sekciju za skladištenje. Ako ubačeni predmet nije adekvatan, reciklomat ga vraća Korisniku. Građani koji recikliraju mogu biti nagrađeni birajući po unapred utvrđenim načinima nagrađivanja.

Reciklomat je pametna mašina za prikupljanje ambalažnog otpada koji ima mogućnost prepoznavanja četiri vrste ambalažnog otpada:

Plastičnih (PET) flaša

Staklenih flaša,

Tetra Pak ambalaže,

Aluminijumske ambalaže (limenki).

Reciklomat je u potpunosti domaći proizvod, od same ideje, do softvera za prepoznavanje ambalaže koji su izradili sprski inženjeri.

Reciklomat je u potpunosti domaći proizvod, od same ideje, do softvera za prepoznavanje ambalaže koji su izradili sprski inženjeri.
Iako u svetu postoje mašine koje koriste sličan mehanizam, naš proizvod je prvi uređaj ovog tipa u svetu koji prihvata i Tetra Pak ambalažu u ovakvom sistemu za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada, kroz nagrađivanje.

Tehnologiju funkcionisanja reciklomata u potpunosti je osmislio tim naših inženjera, a softver koji su razvili omogućava da mašina već kad je 70 odsto puna sama javlja operaterima da dođu da je isprazne. Ako se građani kojim slučajem zateknu kod automata kad je pun, na samom uređaju mogu uneti svoj broj telefona i onog trenutka kada operateri isprazne mašinu, dobićete obaveštenje putem SMS poruke da je mašina prazna i da mogu ponovo da je koristite. Takođe, na web sajtu www.reciklomat.rs postoji lista s lokacijama svih 25 reciklomata u Beogradu, gde se u realnom vremenu može videti i trenutna popunjenost mašina.

Sistemi za automatizaciju poslovnih procesa

Inovativna „cloud based“ platforma koja omogućava integraciju ključnih funkcija i ključnih aktera (operatora-prevoznika i putnika) u sistemu međugradskog i međunarodnog autobuskog linijskog transporta putnika objedinjenih u jedinstvenu hardversko-softversku platformu.

U pitanju je jedinstven informacioni sistem baziran na internet tehnologijama koji sadrži veliki broj funkcionalnosti za operatore i putnike i važan je segment koncepta Smart Mobility koji stvara i oblikuje transportne sisteme po „meri korisnika”.

Sistem omogućava intuitivnu, jednostavnu, brzu, sigurnu i fleksibilnu rezervaciju i kupovinu karta shodno svojim potrebama na efikasan način preko interneta, kod bilo kog učesnika u sistemu na bilo kom mestu (prevoznik, autobuske stanice, turističke agencije, Internet prodaja i sl.).

Rezervacija i prodaja se vrše preko web aplikacije koja je ista za sve korisnike sistema, ali u zavisnosti od prava pristupa omogućava različite funkcionalnosti korisnicima (dobijanje pouzdanih i preciznih informacija o polascima, cenama karata i drugim uslugama sa bilo kog mesta pomoću mobilnih aplikacija ili sa web lokacije, napredno izveštavanje, optimizaciju funkcionisanja, itd). Prodaja ovom tehnologijom može se smatrati virtuelnom autobuskom stanicom, čija prodajna mesta rade non-stop i dostupna su korisnicima sa njihove trenutne lokacije.

Partneri i reference