Sistem za automatizaciju poslovnih procesa

Osnovni ciljevi uvođenja centralizovanih informacionih sistema su osavremenjavanje i digitalizacija procesa rada kako bi se povećala efikasnost i kako bi se objedinili svi procesi u jedinstvenu celinu. Na ovaj način se stvaraju tehničke mogućnosti za smanjenje administrativnog opterećenja korisnika sistema, povećanje efikasnosti i modernizaciju planiranja upravljanja resursima, stvaranje informatičke osnove za modernizaciju upravljanja i odlučivanja na osnovu blagovremenih i pouzdanih informacija, efikasnije planiranje i korišćenje resursa, centralizovan pregled svih bitnih elemenata i informacija, pojednostavljenje procedura i smanjenje troškova.